Ana içeriğe atla

KVKK Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ VE BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve UNICEF iş birliğiyle 2016 yılından itibaren yürütülen Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi’nin 2021-2022 Çalışma Planı kapsamında Genç UPSHIFT Programı gerçekleştirilmektedir. Genç UPSHIFT Programının uygulanması Bakanlığımız, UNICEF ortaklığında, belirlenen görev dağılımı çerçevesinde yürütülmektedir.

Genç UPSHIFT, gençlerin sosyal hayatlarında, çevrelerinde fark ettiği eksiklikleri, problemleri sosyal fayda sağlayacak projeler üretmelerine ve bu projeleri hayata geçirmelerine fırsat verecek Gençlik ve Spor Bakanlığı, Unicef ve çeşitli sivil toplum kuruluşları yürütücülüğünde bir sosyal girişim destek programıdır.

Bu form, Genç UPSHIFT programı kapsamında yapılacak çalışmalara katılım sağlamak için başvuru yapacak olan faydalanıcıların hak ve yükümlerini belirtmek adına hazırlanmıştır. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmaktadır. Anılan Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenebilmesi için, bazı istisnai haller dışında, kişisel veri sahibinin açık rızası gerekmektedir.

18 yaş üstü faydalanıcılar için; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI’na tarafımca sözlü/ yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dâhil olmak üzere aşağıda detayları verilen her türlü kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin yasadaki esaslar çerçevesinde T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI tarafından toplanmasına, kaydedilmesine ve ihtiyaç duyulması halinde proje ortakları olan UNICEF'e aktarılmasına, işlenmesine ve saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

18 yaş altı faydalanıcılar için; Velisi/Vasisi/Temsilcisi olduğum faydalanıcının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI’na tarafımca sözlü/ yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dâhil olmak üzere aşağıda detayları verilen her türlü kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin yasadaki esaslar çerçevesinde T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI tarafından toplanmasına, kaydedilmesine ve ihtiyaç duyulması halinde proje ortakları olan UNICEF' e aktarılmasına, işlenmesine ve saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 1. Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; adsoyad, T.C. Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgileri, taşıt plakası vb. bilgiler,
 2. Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler,
 3. Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar,
 4. Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler,
 5. Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 6. Maddesinde belirtilen veriler (örn. Kan grubu da dâhil sağlık verileri, biyometrik veriler vb.
 6. Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI’na yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler,

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI olarak kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

a. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (“Bakanlık”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. “Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

b. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri 

Kurumumuzun bağlı bulunduğu kanun ve ilgili mevzuatları kapsamında Genç UPSHIFT programı kapsamında sizlere sunulacak hizmetlerde kullanılmak, bakanlık hizmetlerimizi gerçekleştirmek, bu kapsamda her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için, KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adresiniz, telefon numaranız, vergi numaranız ve diğer bilgilerinizi kaydetmek, kağıt üzerinde ya da elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili makamlara öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, bağlı bulunduğumuz kanunlar kapsamındaki hizmetlerimizi yerine getirebilmek, Kurumumuzca sunulan veya talep edilen başka hizmetlerimizi sunabilmektir. Ayrıca Kanunun “Kişisel verilerin işlenme şartları” başlığı altında, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan şartlar şöyle sıralanmıştır;

a)Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

c. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi 

Kişisel verileriniz Bakanlığımız ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen bakanlık işlemlerine ilişkin tüm beyanname/ bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Kurumumuz, yerel hizmet birimleri, Web Sayfaları, Mobil Uygulamalar, Çağrı Merkezi gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

d. Kişisel Verilerinizin Aktarılması  

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, iştiraklerimize, işletmelerimize, kanunen yetkili kamu kurumu, kuruluşu ve özel kişilere, yüklenicilerimize, adli makamlar ve kolluk kuvvetlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Mevzuatta yer alan istisnai durumlar dışında, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan, kurumumuz tarafından diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır.

e. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi gsb.gov.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Bakanlığımıza iletmeniz durumunda Bakanlık talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Bakanlık tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

KVK Kanununun 13.maddesinin 1.fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, KVKK Başvuru Formu aracılığıyla yazılı olarak Bakanlığımıza iletebilirsiniz.

Başvurularınız Kurumumuz tarafından yapılacak incelemeler ve kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişiye kanunda belirtilen yasal süreler içerisinde yazılı veya elektronik ortamdan cevap verilecektir.

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRES: Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi NO:13 ALTINDAĞ/ANKARA (MERKEZ BİNA)

TELEFON: 444 0 472 (Kurumsal İletişim Merkezi)

KEP Adresi: [email protected]

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi hakkında yukarıdaki Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve anladım. 

 Paydaşlarımız